วัฒนธรรมองค์กร

แนวคิดองค์กร: การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าคือการสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง
จิตวิญญาณองค์กร: ที่จะเป็นคู่ของคุณ
จุดมุ่งหมายขององค์กร: คุณภาพที่เข้าเกณฑ์คือภาระผูกพันของสังคม และคุณภาพที่ดีคือคุณูปการต่อสังคม
บริการองค์กร: เกินความคาดหวังของลูกค้า